Marc Bach | Consultoría de construcción Tarragona

CONSTRUCCIÓN LEAN

infraestructuresEl post de esta semana es una entrevista a  Infraestructuras, en concreto al sr. Josep Farré, Director de la División de Edificación y responsable de la implantación del BIM. Infraestructuras es la empresa pública catalana que gestiona las obras de la Generalitat, el gobierno autonómico de Cataluña. La traducción al castellano se encuentra a continuación de la versión en catalán.

–  Com veu el sector de la construcció després d´aquests últims anys on la aportació de la construcció al PIB estatal ha disminuït en picat? Veu indicis de recuperació? La inversió d’Infraestructures anirà en augment en els pròxims anys?

Infraestructures.cat és una empresa pública que gestiona els encàrrecs de la majoria dels Departaments de la Generalitat de Catalunya. La tendència d’aquests encàrrecs dels darrers mesos fa preveure un augment de l’activitat, tant pel que fa a la  redacció de projectes com en els encàrrecs d’obres.

–  Quins factors els va fer incorporar el BIM en Infraestructures? Com han estructurat les normes, procediments i estàndards? Pensen incloure els estàndards Cobie en el seu model de control dels projectes en BIM?

La implementació de noves tecnologies ha de significar una millora de la qualitat dels nostres projectes, en totes les fases del seu desenvolupament, la qual cosa revertirà en una millor gestió de les inversions que ens encomanen els nostres clients.

El procés previst per a definir les normes i procediments de treball sota aquesta nova metodologia de treball la volem desenvolupar conjuntament amb els nostres clientes i col·laboradors, contemplant a tots els agents del cicle de vida de les infraestructures a gestionar.

Des d’Infraestructures.cat entenem que els estàndards, entesos com una homologació de les característiques dels productes o serveis que es presten, han de ser impulsats pels agents del sector i no per l’administració, si bé el nostre rol ha de ser fixar uns requeriments clars i concrets que facilitin a aquells agents la definició dels estàndards.

En quant al COBIe, des d’Infraestructures.cat estem analitzant la seva adaptació als requeriments de manteniment conjuntament amb els nostres clients, a qui traspassem els actius un cop executats per la seva operació i explotació.

– Podria fer un breu resum de l’estratègia d’Infraestructures al voltant del BIM a curt i mig termini? Té en ment si licitaran en format IFC? Es tindrà en compte en un futur licitar segons el cost del cicle de vida de l’actiu?

A curt termini, l’estratègia d’implementació de la metodologia BIM se centrarà en fomentar la coordinació 3D garantint la col·laboració de tots els agents entorn a un model compartit i la correcte transmissió de la informació entre les diferents fases del procés constructiu de qualsevol de les infraestructures que gestionem.

En aquest sentit, des d’Infraestructures.cat estem fomentant l’ús del format IFC per facilitar aquesta interoperatibilitat, amb el suport dels principals proveïdors de software.

A mitjà termini, anirem introduint els aspectes de gestió temporal i econòmics, d’acord amb les capacitats adquirides pels nostres col·laboradors, doncs en tot moment hem de garantir la lliure concurrència dels diferents agents del sector.

–  El Projecte pilot BIM de l’Institut Lluís de Requesens iniciarà pròximament la fase d’execució. Ens podria avançar alguna mesura nova diferent a la gestió en execució respecte a un projecte tradicional realitzat en d’Autocad?. Un exemple seria la incorporació  d´una plataforma col·laborativa tipus Aconex o 4Projects

Els objectius de la prova pilot, tal i com hem comentat anteriorment, són fomentar la coordinació 3D i la transferència d’informació entre les fases del projecte. Per tant, en aquesta prova pilot analitzarem la implantació d’usos o aplicacions relacionats amb els aspectes geomètrics i de localització dels elements que defineixen el projecte millorant la gestió que realitzem fins la data.

Per altra banda, la col·laboració entre els agents implicats en aquesta fase és l’altre objectiu bàsic de la prova, i estem oberts a totes aquelles propostes, entre les que es trobarien les plataformes col·laboratives que mencioneu, que puguin fer els nostres col·laboradors per tal d’assolir aquest objectiu.

–  Quin és el paper de l’Itec relacionat amb el Bim i el seu rol futur?

Caldria preguntar-ho a l’ITeC, si bé des d’Infraestructures.cat estem treballant en la definició de l’estructuració de la informació que més s’adapta a les nostres necessitats de gestió al llarg del cicle de vida de les inversions que els departaments ens confien.

–  Com gestionarà Infraestructures la informació associada al projecte incorporant el BIM?

Les proves pilot que estem realitzant ens han de servir per analitzar les millores que podem introduir en els nostres processos de gestió dels projectes en les fases que tenim encomanades per part dels Departaments.

Com a primer aspecte a millorar ens centrarem en la nova definició dels “entregables”, tenint en compte les potencialitats de l’ús de noves tecnologies.

–  Creu que el BIM i la incorporació de la constructora en la fase de disseny canviarà el sector de la construcció? I si la resposta és afirmativa, què pot passar en un futur proper?

Els procediments de contractació han de canviar per poder introduir aquest canvi, com ja ha passat a altres països del món, i en especial, dins de la comunitat europea. Els contractes tipus IPD o aliança són exemples que permeten la participació de les constructores en les fases inicials del projecte.

De tota manera, des d’Infraestructures.cat estem impulsant nous processos de contractació que contemplen la participació de la constructora en la fase de redacció del projecte executiu,  basant-nos en la col·laboració i compartint informació entre els actors implicats en cada fase. Els resultats d’aquestes primeres contractacions ens permetran definir els passos a seguir a mitjà termini.

–  Què recomanaria a ajuntaments o empreses públiques que vulguin iniciar-se en el BIM arrel de la seva experiència?

La implementació d’un canvi de metodologia en una organització requereix la voluntat de la direcció d’introduir aquest canvi, una comunicació clara dels objectius a assolir i la implicació de la resta de la organització en la consecució d’aquests objectius establerts. Per tant, és bàsic que qualsevol empresa o organització, pública o privada, que vulgui iniciar aquesta transformació defineixi un pla estratègic definint els objectius a curt i a mitjà termini i un pla de transició per a gestionar aquest canvi de forma eficient.

–  Què recomanaria a una constructora respecte al BIM?

El mateix que en el cas anterior

–  Van a realitzar algun tipus de millora o innovació en licitació electrònica?

En el seu moment vàrem ser pioners en la licitació electrònica dels procediments negociats sense publicitat, i actualment es licita per aquest mètode el procediment simplificat. Els nous avenços en aquest camp, s’espera poder fer-los amb el conjunt de l’administració de la Generalitat.

–  Al setembre es celebrarà el congrés Internacional de l’Institut Lean Construction a Barcelona en el sector públic on el tema estrella seran els contractes Integrated Project Delivery (IPD). Vostès són promotors de l’esdeveniment.  A més s’ha creat recentment la Comissió «Creem Futur» on està representada els principals organismes de l’Administració Pública catalana. L’objectiu d´aquesta comissió és promoure el BIM i els contractes IPD. Estan pensant realitzar algun projecte pilot amb aquesta tipologia de contractes pròximament?

Entenem els contractes IPD com la culminació d’un procés que avança amb les diferents fases d’aplicació del BIM. Per tant en aquest sentit caldrà encara un temps per a pensar en projectes pilot de contractes IPD.

Si que és cert que ja estem aplicant un tipus de contracte en edificació que responsabilitza la definició última de l’obra i la seva execució, al conjunt Projectista-Constructor.

Vull donar les gràcies al sr. Joan LLuís Quer, president d´Infraestructures i sr. Josep Farré, director de la divisió d´Edificació, la seva amabilitat i generositat en permetre la divulgació d´aquesta entrevista i el seu temps destinat.

En el post de la propera setmana parlarem dels projectes LBP®, però poden tenir una breu introducció al següent link.


–   ¿Cómo vé el sector de la construcción después de estos últimos años donde la aportación de la construcción al PIB estatal ha disminuido en picado? ¿Ve indicios de recuperación? ¿La inversión de Infraestructuras irá en aumento en los próximos años?

Infraestructures.cat es una empresa pública que gestiona los encargos de la mayoría de los Departamentos de la Generalitat de Cataluña. La tendencia en los últimos meses hace preveer un aumento de la actividad, tanto en cuanto a la redacción de proyectos como en los encargos de obras.

–  ¿Qué factores les hizo incorporar el BIM a Infraestructuras? ¿Como han estructurado las normas, procedimientos y estándares? ¿Piensan incluir los estándares Cobie en su modelo de control de los proyectos en BIM?

La implementación de nuevas tecnologías debe significar una mejora de la calidad de nuestros proyectos, en todas las fases de su desarrollo; lo que implicará una mejor gestión de las inversiones que nos encomiendan nuestros clientes.

El proceso previsto para definir las normas y procedimientos de trabajo bajo esta nueva metodología de trabajo la queremos desarrollar conjuntamente con nuestros clientes y colaboradores, contemplando a todos los agentes del ciclo de vida de las infraestructuras a gestionar.

Desde Infraestructures.cat entendemos que los estándares, entendidos como una homologación de las características de los productos o servicios que se prestan, deben ser impulsados ​​por los agentes del sector y no por la administración, si bien nuestro rol debe ser fijar unos requerimientos claros y concretos que faciliten a aquellos agentes la definición de los estándares.

En cuanto al Cobie, desde Infraestructures.cat estamos analizando su adaptación a los requerimientos de mantenimiento conjuntamente con nuestros clientes, a los que traspasamos los activos una vez ejecutados por su operación y explotación.

–  ¿Podría hacer un breve resumen de la estrategia de Infraestructuras alrededor del BIM a corto y medio plazo? ¿Tiene en mente si licitarán en formato IFC? ¿Se tendrá en cuenta en un futuro licitar según el coste del ciclo de vida del activo?

A corto plazo, la estrategia de implementación de la metodología BIM se centrará en fomentar la coordinación 3D garantizando la colaboración de todos los agentes en torno a un modelo compartido y la correcta transmisión de la información entre las diferentes fases del proceso constructivo de cualquiera de las infraestructuras que gestionamos.

En este sentido, desde Infraestructures.cat estamos fomentando el uso del formato IFC para facilitar esta interoperatibilidad, con el apoyo de los principales proveedores de software.

A medio plazo, iremos introduciendo los aspectos de gestión temporal y económicos, de acuerdo con las capacidades adquiridas por nuestros colaboradores, pues en todo momento tenemos que garantizar la libre concurrencia de los diferentes agentes del sector.

–  El Proyecto piloto BIM del Instituto Lluís de Requesens iniciará próximamente la fase de ejecución. ¿Nos podría adelantar alguna medida nueva diferente a la gestión en ejecución respecto a un proyecto tradicional realizado en de Autocad?. Un ejemplo sería la incorporación de una plataforma colaborativa tipo Aconex o 4Projects.

Los objetivos de la prueba piloto, tal y como hemos comentado anteriormente, son fomentar la coordinación 3D y la transferencia de información entre las fases del proyecto. Por tanto, en esta prueba piloto analizaremos la implantación de usos o aplicaciones relacionados con los aspectos geométricos y de localización de los elementos que definen el proyecto mejorando la gestión que realizamos hasta la fecha.

Por otra parte, la colaboración entre los agentes implicados en esta fase es el otro objetivo básico de la prueba, y estamos abiertos a todas aquellas propuestas, entre las que se encontrarían las plataformas colaborativas que se mencionan, que puedan hacer nuestros colaboradores para alcanzar este objetivo.

–  ¿Cuál es el papel del Itec relacionado con el Bim y su rol futuro?

Habría que preguntar al ITeC, si bien desde Infraestructures.cat estamos trabajando en la definición de la estructuración de la información que más se adapta a nuestras necesidades de gestión a lo largo del ciclo de vida de las inversiones que los departamentos nos confían.

–  ¿Como gestionará Infraestructuras la información asociada al proyecto incorporando el BIM?

Las pruebas piloto que estamos realizando nos deben servir para analizar las mejoras que podemos introducir en nuestros procesos de gestión de los proyectos en las fases que tenemos encomendadas por parte de los Departamentos.

Como primer aspecto a mejorar nos centraremos en la nueva definición de los «entregables», teniendo en cuenta las potencialidades del uso de nuevas tecnologías.

–  ¿Cree que el BIM y la incorporación de la constructora en la fase de diseño cambiará el sector de la construcción? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué puede pasar en un futuro cercano?

Los procedimientos de contratación deben cambiar para poder introducir este cambio, como ya ha ocurrido en otros países del mundo, y en especial, dentro de la comunidad europea. Los contratos tipo IPD o alliance son ejemplos que permiten la participación de las constructoras en las fases iniciales del proyecto.

De todos modos, desde Infraestructures.cat estamos impulsando nuevos procesos de contratación que contemplan la participación de la constructora en la fase de redacción del proyecto ejecutivo, basándonos en la colaboración y compartiendo información entre los actores implicados en cada fase. Los resultados de estas primeras contrataciones nos permitirán definir los pasos a seguir a medio plazo.

–  ¿Qué recomendaría a ayuntamientos o empresas públicas que quieran iniciarse en el BIM raíz de su experiencia?

La implementación de un cambio de metodología en una organización requiere la voluntad de la dirección de introducir este cambio, una comunicación clara de los objetivos a alcanzar y la implicación del resto de la organización en la consecución de estos objetivos establecidos. Por lo tanto, es básico que cualquier empresa u organización, pública o privada, que quiera iniciar esta transformación defina un plan estratégico definiendo los objetivos a corto y medio plazo y un plan de transición para gestionar este cambio de forma eficiente.

–  ¿Qué recomendaría a una constructora respecto al BIM?

Lo mismo que en el caso anterior

– ¿Van a realizar algún tipo de mejora o innovación en licitación electrónica?

En su momento fuimos pioneros en la licitación electrónica de los procedimientos negociados sin publicidad, y actualmente se licita por este método el procedimiento simplificado. Los nuevos avances en este campo, se espera poder hacerlos conjuntamente con la administración de la Generalitat.

–  En septiembre se celebrará el congreso Internacional del Instituto Lean Construction en Barcelona en el sector público donde el tema estrella serán los contratos Integrated Project Delivery (IPD). Ustedes son promotores del evento. Además se ha creado recientemente la Comisión «Crear Futuro» donde está representada los principales organismos de la Administración Pública catalana. El objetivo de esta comisión es promover el BIM y los contratos IPD. ¿Están pensando realizar algún proyecto piloto con esta tipología de contratos próximamente?

Entendemos los contratos IPD como la culminación de un proceso que avanza con las diferentes fases de aplicación del BIM. Por lo tanto en este sentido habrá todavía un tiempo para pensar en proyectos piloto de contratos IPD.

Si es cierto que ya estamos aplicando un tipo de contrato en edificación que responsabiliza la definición última de la obra y su ejecución, al conjunto Proyectista-Constructor.

Quiero dar las gracias al sr. Joan Lluís Quer, president de Infraestructuras y el sr. Josep Farré, director de la división de edificación, su amabilidad y generosidad en permitir la divulgación de esta entrevista y su tiempo destinado.

En el post de la próxima semana hablaremos de los proyectos LBP®, pero pueden tener una breve introducción en el siguiente link.